رفتن به محتوای اصلی
x

جهت ثبت غرفه در نمایشگاه کاروتک لطفاً ضمن هماهنگی با دبیرخانه نمایشگاه 

(شماره تماس: 33919008-031) مبلغ مربوطه به حساب زیر واریز و 

فیش واریز به نشانی الکترونیکی karotech@iut.ac.ir ارسال گردد.

 

«حساب درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره شبا IR-8601-0000-4001-0718-0302-2757 

شناسه واریز  0526-0000-0000-0000-1540-8611-4071-35

نزد خزانه بانک مرکزی

 

تحت نظارت وف ایرانی